THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG  
HỘI THẢO KHOA HỌC:  
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ & LUẬT KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY  
GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHOA CƠ BẢN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  
 • 24/09/2018
 • KHOA CƠ BẢN

GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHOA CƠ BẢN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ); thực hiện công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018. Với mục tiêu tạo điều kiện để các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc đổi mới hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học trước yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Được sự chấp thuận của Ban giám hiệu và phòng quản lý khoa học, Khoa Cơ bản tiến hành tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa lần 1 năm 2018 với chủ đề: “Giảng dạy các học phần thuộc khoa Cơ bản trong thời kỳ công nghệ 4.0 và các vấn đề liên quan”.

 LỄ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 25 VÀ OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG & ỨNG DỤNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017  
 • 08/06/2017

LỄ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 25 VÀ OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG & ỨNG DỤNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017

LỄ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 25 VÀ OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG & ỨNG DỤNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017

KẾT QUẢ CỦA ĐOÀN DỰ THI UFM TẠI KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN, HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2017  
 • 06/06/2017

KẾT QUẢ CỦA ĐOÀN DỰ THI UFM TẠI KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN, HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2017

KẾT QUẢ CỦA ĐOÀN DỰ THI UFM TẠI KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN, HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2017

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ TOÁN HỌC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 2 Đà Lạt, 09 – 11/12/2017  
 • 06/06/2017

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ TOÁN HỌC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 2 Đà Lạt, 09 – 11/12/2017

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ TOÁN HỌC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 2 Đà Lạt, 09 – 11/12/2017

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2016  
 • 01/06/2017

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2016

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2016

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI”  
 • 01/06/2017

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI”

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá các học phần theo hướng đánh giá quá trình phát triển năng lực của người học”  
 • 01/06/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá các học phần theo hướng đánh giá quá trình phát triển năng lực của người học”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá các học phần theo hướng đánh giá quá trình phát triển năng lực của người học”